top of page

תנאי שימוש

תנאי שימוש

אתר "elcmar" (להלן: "האתר" או: "החנות") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלי האתר ומפעיליו הנם elcmar".  (להלן: "מפעיל האתר") 

השימוש באתר האינטרנט "elcmar" (להלן: "האתר" או: "החנות") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מאשר כי קראתי והסכמתי לתקנון החברה" פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.
 

השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו מטעמיי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים.  

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעיל האתר. מוסכם ומובהר כי מפעיל האתר לא יהיו אחראי כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעיל האתר.


מפעיל האתר יוכל לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתו הבלעדית. מפעיל האתר יודיע מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעיל האתר.


רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה אשר ברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, אשר הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה או באמצעות העברה בנקאית לחשבון חברת ספיד מובייל.


שימו לב! לא יתאפשר תשלום באמצעות כרטיס אשראי בידי מי שאינו בעליו.

מוצרים

המוצרים המוצעים

המוצרים מוצעים על ידי החברות המציעות, לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר. ניתן לראות את תמונות המוצרים ותיאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. הפרטים כולם נמסרים באחריותן הבלעדית של החברות המציעות. כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין סוג א' באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים (אלא אם כן צויין במפורש אחרת)

 

במידה ותחול טעות בהדפסה חריגה וברורה על פניה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, יתאפשר לצרכן לבחור בין ביטול עסקה והשבת מלוא התמורה ששילם או קבלת המוצר.


נפלה טעות חריגה וברורה על פניה לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את מפעיל האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.


המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

האחריות לטיב, איכות ועמידות המוצרים המוצעים לרכישה באתר, לרבות הוראות הפעלה בעברית, הינה של היצרנים ובאחריותם. המפעיל נותנת אחריות ושירות לכלל המוצרים שמוצעים באתר. כל המוצרים אשר כוללים אחריות מסומנים בחותמת של היצרנים  והחברה "S.M" ובהתאם לתנאי זמן האחריות שחל על כל מוצר. יחד עם זאת מערך התמיכה של המפעיל ינקוט בכל האמצעים בכדי לעזור לפתור כל בעיה, במידה ותתעוררנה.

Payment Methods

Payment Methods

- Offline Payments

bottom of page